Rechten en plichten van de patiënt in Saint-Luc

Uw rechten

  • U ontvangt kwaliteitsvolle zorgen
  • U ontvangt duidelijke informatie
  • U geeft toestemming tot een behandeling
  • De zorgverleners stellen een dossier samen
  • De zorgverlener respecteert uw privé leven

Uw plichten

  • U geeft ons de juiste informatie over uw identiteit
  • U respecteert de geldende interne regels van het ziekenhuis
  • U verbindt er zich toe de aanbevelingen van ons personeel te volgen
  • U toont respect voor de medewerkers van de Cliniques universitaires Saint-Luc
  • U behandelt het materiaal en de infrastructuur met de nodige zorg

Wat gebeurt er indien deze regels niet gevolgd worden ?

Rechten
Het personeel van de Cliniques universitaires Saint-Luc verbindt er zich toe een maximale inspanning te leveren om U een kwaliteitsvol verblijf te verzekeren.
Indien u niettemin vindt dat één van uw rechten, als patiënt, niet werd gerespecteerd, kan U contact opnemen met de ombudsdienst die naar U zal luisteren en U informatie zal geven. Indien U uw geschil met een medewerker niet kan oplossen, kan de ombudsdienst als tussenpersoon optreden.

Plichten
Elk ongepast gedrag in strijd met uw plichten zal aanleiding geven tot maatregelen die, indien nodig, kunnen leiden tot de uitsluiting van de instelling. Elke daad van vandalisme of geweld zal aan de politie worden gemeld en kan eventueel aanleiding geven tot het betalen van een aanzienlijke vergoeding.
Bent U niet in staat om uw verplichtingen na te komen? Meld dit dan aan onze medewerkers opdat ze alles in het werk kunnen stellen om een oplossing te vinden.

Het voltallige ziekenhuispersoneel verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om uw een kwaliteitsvol verblijf te verzekeren. Als u echter opmerkingen, suggesties of klachten hebt, kunt u zich wenden tot de ombudsdienst van het ziekenhuis.

Ter attentie van de ombudsman
Universitair ziekenhuis Saint-Luc
Hippocratuslaan 10
B - 1200 Brussel

Ombudsman

Contact : mediateur@saintluc.uclouvain.be

Phone: 02 764 16 05

Sinds 6 oktober 2002 is er een wet die de rechten van de patiënt eenvoudig en helder vastlegt.
Daarvoor stoelde de bescherming van deze rechten op verschillende en verspreide teksten. In sommige gevallen genoot de patiënt geen wettelijke bescherming. Bovendien waren sommige reglementaire bepalingen dubbelzinnig, zelfs tegenstrijdig of ongunstig voor de patiënt.
Door een einde te maken aan de ontoegankelijkheid en versnippering van de informatie, liet de wet een grote transparantie toe, en betere relaties tussen professionals en patiënten.

We verwijzen u naar de website van het ministerie van volksgezondheid die verschillende pagina's aan patiëntenrechten wijdt